Algemene Leveringsvoorwaarden Multicount-Sneltel voor Levering Diensten

VAN:

Balansbureau Multicount-Sneltel.
gevestigd en kantoorhoudende te Dodewaard, 6669 BP aan het Molenpad 3 en te Barendrecht, 2994 LB, Zwolseweg 24. Hierna te noemen: Multicount-Sneltel

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Multicount-Sneltel : Balansbureau Multicount-Sneltel

opdrachtgever: de wederpartij van Multicount-Sneltel

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Multicount-Sneltel en een opdrachtgever waarop Multicount-Sneltel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Multicount-Sneltel voor de uitvoering waarvan derden dienen of zijn betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Multicount-Sneltel gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Multicount-Sneltel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Multicount-Sneltel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Multicount-Sneltel blijft hier uiteraard eind verantwoordelijk voor de uitvoering.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Multicount-Sneltel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Multicount-Sneltel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Multicount-Sneltel zijn verstrekt, heeft Multicount-Sneltel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Multicount-Sneltel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Multicount-Sneltel uitgaat van door de opdrachtgever verstrekte juiste en/of volledige informatie, Bij achteraf gebleken onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie komt de eventuele schade voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Multicount-Sneltel kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Multicount-Sneltel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Multicount-Sneltel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de afspraken dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Multicount-Sneltel zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Multicount-Sneltel de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Multicount-Sneltel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft of redelijkerwijs kan hebben.
5. In afwijking van lid 3 zal Multicount-Sneltel geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend of bekend kunnen zijn.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Multicount-Sneltel zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Multicount-Sneltel. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door of voor de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Multicount-Sneltel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Multicount-Sneltel behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Multicount-Sneltel op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan Multicount-Sneltel , ter kennis gekomen omstandigheden geven Multicount-Sneltel goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Multicount-Sneltel de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Multicount-Sneltel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Multicount-Sneltel schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Multicount-Sneltel.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Multicount-Sneltel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Multicount-Sneltel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven en/ of productietarieven van Multicount-Sneltel, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek en/of per project in rekening worden gebracht.
6. Indien Multicount-Sneltel met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Multicount-Sneltel niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Multicount-Sneltel mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Multicount-Sneltel kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen en/of kosten.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Multicount-Sneltel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Uitgezonderd, die situaties waarin in onderling overleg een anderen termijn is overeengekomen. Deze anders overeengekomen termijn geldt ook voor de volgende alinea.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Multicount-Sneltel en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Multicount-Sneltel onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 6.500,- 15%
– over het meerdere tot € 13.000,- 10%
– over het meerdere tot € 32.500,- 8%
– over het meerdere tot € 130.000,- 5%
– over het meerdere 3%

2. Indien Multicount-Sneltel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien Multicount-Sneltel aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Multicount-Sneltel, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Multicount-Sneltel beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Multicount-Sneltel of haar ondergeschikten en/of ingezette derden.
5. Multicount-Sneltel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen of gespecialiseerde derden werkend voor Multicount-Sneltel worden daaronder begrepen.
2. Multicount-Sneltel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Multicount-Sneltel haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Multicount-Sneltel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Multicount-Sneltel niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Tenzij anders vooraf is overeengekomen.
4. Indien Multicount-Sneltel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
De rechter gebonden aan de vestigingsplaats van Multicount-Sneltel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Multicount-Sneltel het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Multicount-Sneltel en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Onze klanten